موارد مدیریت مصرف ترافیک – غیرفعال کردن به روز رسانی خودکار در تلگرام در IOS

موارد مدیریت مصرف ترافیک – غیرفعال کردن به روز رسانی خودکار در تلگرام در IOS


توضیحات نمونه کار

راهنمای تصویری موارد مدیریت مصرف ترافیک – غیرفعال کردن به روز رسانی خودکار در تلگرام در IOS

یکی از مواردی که برخی از مشترکین به آن دقت نمی کنند دانلود خودکار در نرم افزار تلگرام می باشد. اگر دانلود خودکار نرم افزار تلگرام فعال باشد، مشترک وارد هر گروه یا کانالی که می شود، تلگرام به صورت خودکار تمامی فایلهای صوتی و تصویری آن گروه و کانال را دانلود می کند و همین امر باعث مصرف حجم ترافیک مشترک می شود. فرض کنید مشترکی در 10 کانال تلگرام عضو باشد و دانلود خودکار تلگرام نیز فعال باشد. همین امر برابر است با مصرف بسیار حجم ترافیک سرویس مشترک!!!!

جزئیات نمونه کار