موارد مدیریت مصرف ترافیک – غیرفعال کردن به روز رسانی خودکار در تلگرام

موارد مدیریت مصرف ترافیک – غیرفعال کردن به روز رسانی خودکار در تلگرام


توضیحات نمونه کار

راهنمای تصویری موارد مدیریت مصرف ترافیک – غیرفعال کردن به روز رسانی خودکار در تلگرام

یکی از مواردی که برخی از مشترکین به آن دقت نمی کنند دانلود خودکار در نرم افزار تلگرام می باشد. اگر دانلود خودکار نرم افزار تلگرام فعال باشد، مشترک وارد هر گروه یا کانالی که می شود، تلگرام به صورت خودکار تمامی فایلهای صوتی و تصویری آن گروه و کانال را دانلود می کند و همین امر باعث مصرف حجم ترافیک مشترک می شود. فرض کنید مشترکی در 10 کانال تلگرام عضو باشد و دانلود خودکار تلگرام نیز فعال باشد. همین امر برابر است با مصرف بسیار حجم ترافیک سرویس مشترک!!!!

جزئیات نمونه کار