توضیحات تکمیلی

کد

BDS-FT-1M-UG-N01

مدت زمان

یک ماهه

نوع سرویس

۱ مگابیت

حجم ترافیک

نامحدود

سرعت سرویس

حداکثر