توضیحات تکمیلی

کد

PI E-17-1

مدت زمان

یک ماهه

نوع سرویس

۱ مگابیت

حجم ترافیک

10 گیگابایت و 20 گیگابایت

سرعت سرویس

۱۰۲۴~۶۱۴۴