توضیحات تکمیلی

کد

PN B-5-12

مدت زمان

یک ساله

نوع سرویس

۲۵۶ کیلوبیت

حجم ترافیک

60 گیگابایت

سرعت سرویس

۲۵۶~۳۰۷۲